• 2017-agenda


  NETA 2017 Agenda

  Thursday, Nov 9 - Friday, Nov 10, 2017  


   

  Wednesday, Nov 8, 2017  

  3:00 - 6:00 pm#DigInEconomics Workshop
   
  2:30 - 5:30 pmRegistration
   


  Thursday, Nov 9, 2016  

  7:30 - 8:30 am

  Registration & Breakfast

  8:30 - 9:45 am

  Opening Remarks & Keynote:
  TBD

  9:45 - 10:00 am

  Break & Tech Annex 

  10:00 - 11:00 am

  Breakout Session 1  (6 Concurrent sessions)
  TBD

   
  11:00 - 11:30 am

  Break & Technology Annex

  11:30 am - 12:30 pm

  Breakout Session 2
  TBD

   
  12:30 - 2:00 pm

  Lunch & Keynote Speaker
  TBD

  2:00 - 3:00 pm

  Breakout Session 3
  TBD

  3:00 - 3:30 pm

  Break & Tech Annex

  3:30 - 4:30 pm

  Breakout Session 4
  TBD

  EveningDinner TBD


  Friday, Nov 10, 2017
   

  8:00 - 9:00 am

  Breakfast

  9:00 - 10:00 am

  TBD

  10:00 - 10:30 am

  Break & Tech Annex

  10:30 - 11:30 am

  Breakout Session 5  (6 Concurrent sessions)

  TBD

  11:30 am - 1:00 pm

  Lunch & Keynote Speaker
  TBD

  1:00 - 1:45 pm

  Book Signing, Technology Annex & Break

  1:45 - 2:45 pm

  Breakout Session 6

  TBD

  2:45 - 3:15 pm

  Closing Remarks